НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основне струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколској установи

ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студије првог степена – Основне струковне студије

СТРУЧНИ НАЗИВ

Струковни васпитач

УСЛОВИ УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Упис на студијски програм врши се на основу Конкурса који објављује Висока школа за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу. У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Кандидати који желе да се упишу подлежу провери говорних, музичких и физичких способности и полагању пријемног испита из предмета Српски језик и књижевност и Општег знања и информисаности. Пријемни испит се полаже писмено давањем одговора садржаних у тесту знања. Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резулатат постигнутих на пријемном испиту.

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је скуп обавезних изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе о стеченом високом образовању и стручном називу струковни васпитач. Студијски програм на основним струковним студијама за стицање стручног назива струковни васпитач траје 3 (три) године, односно 6 (шест) семестара, и подразумева полагање 42 испита ( 36 обавезних и 6 изборних предмета), затим обављање стручне праксе и израду завршног рада.

Оптерећење студената у току студија износи 180 ЕСПБ.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће школе, које прибавља и акт о акредитацији студијског програма, у складу са законом.

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе о стеченом високом образовању и стручном називу струковни васпитач.

Студијски програм садржи академско-општеобразовне, стручне, односно уметничко – стручне и стручно апликативне предмете.

Академско-општеобразовни предмети су заступљени са 14,10%, што је у складу са прописаним стандардима. Стручни, односно уметничко – стручни предмети су заступљени са 41,03%. Стручно апликативни предмети заступљени су са 44,87%, а у складу са стандардима.

Изборни предмети су заступљени у складу са стандардима са 18,89% у односу на бодовну оптерећеност студента.

Педагошка пракса у предшколској установи је обавезна за студенте, тако да оптерећује студента часовно и бодовно, али нема статус предмета. Однос теорије и праксе је такав да се пракса континуирано повећава из семестра у сместар, однос општих и стручних предмета је у складу са прописаном структуром студијског програма струковних студија.

Наставни предмети предвиђени студијским планом и програмом су једносеместрални, током којих се студенти перманентно евалуирају у оквиру предиспитних обавеза, чиме се тежи повећању ангожавања студената током студија.

Због подједнаког оптерећења студената, сваки семестар има 30 ЕСПБ.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма „Основне струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколској установи“ на Високој школи за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу јесте образовање високопрофесионалног васпитачког кадра.

Студијски програм се односи на струковне студије за образовање васпитача за рад у предшколским установама.

Циљ студијског програма је образовање студената за стицање стручног назива струковни васпитач а траје 3 године, односно 6 семестара и подразумева полагање испита из обавезних и изборних предмета, обављање стручне праксе и израду завршног рада.

Студије на овој високошколској установи су основне струковне студије које обезбеђују кандидату стручно образовање и оспособљавање за рад у предшколским установама. Поред тога, кандидат је оспособљен за разумевање одговарајуће струке, решавање конкретних проблема научним методама и поступцима, праћење иновација у струци и употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању одговарајућим знањима.

Потребне компентенције у области непосредног васпитно – образовног рада студенти стичу у настави Методика развоја говора, развоја почетних математичких појмова, музичког и ликовног васпитања, упознавања околине и физичког васпитања.

Студирајући по овом програму будући васпитачи стичу знање и стручне вештине неопходне за ваљано обављање васпитачког позива.

Студијски програм Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановцу је заснован на релевантним научним сазнањима наука које се баве васпитањем и образовањем деце предшколског узраста и усклађен је са принципима Болоњске декларације.

Програм пружа могућност студентима и наставницима да креативно прилазе оспособљавању васпитача за 21. век.

Наставни план и програм садржи све битне елементе утврђене Законом о стандардима за акредитацију.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ студијског програма је школовање компетентног васпитачког кадра, стварање услова за образовање и стручно усавршавање и после завршеног школовања. Основни циљ студијског програма је да будући васпитачи стекну неопходно опште и стручно знање како би деци помогли у њиховом развоју, односно да им помогну да усвоје знања, вештине и вредности неопходне за даљи раст и развој.

Програм је осмишљен тако да студенти усвајају савремена теоријска и практична знања за рад са децом од три до седам година.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Школе, и то:

 • да се створи савремени кадар васпитача који ће допринети стваралачком развоју деце у њиховим годинама када се ударају темељи здраве и сигурне личности кроз развој почетних математичких појмова, ликовних, физичких, упознавања околине, развоја говора

 • да студенти стекну знања из различитих научних области која су неопходна за квалитетан рад са децом предшколског узраста

 • оспособљавање студената за креативну примену стечених знања која ће бити у функцији правилног физичког, социјалног, емоционалног и когнитивног развоја деце предшколског узраста

 • педагошка пракса са повећаним фондом часова практичног рада гарант је бољој припремљености васпитача за непосредан рад

 • оспособљавање студената за решавање конкретних ситуација у раду са предшколском децом применом знања из мултидисциплинарних области

 • пружање могућности студентима да изграде вештине којима ће код деце подстицати разумевање, самопоштовање и да их усмеравају да планирају и предвиђају консеквенце својих радњи, као и да развијају толеранцију, вештину слушања, способност сагледавања проблема и смисла у ономе што раде и што се око њих збива.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,

 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања,

 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,

 • примена знања у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста и коришћење адекватне стручне литературе,  

 • способност за тимски рад и могућност да пренесе знање на друге,

 • повезивање основних знања из различитих области и њихове примене у раду са децом предшколског узраста,

 • решавање конкретних васпитних проблема уз употребу научних метода и поступака.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:- познавање одговарајуће струке

 • примена научних метода и поступака у решавању одређених проблема
 • примена и повезивање знања из различитих области
 • примена и праћење иновација у струци
 • информационо-комуникациона оспособљеност

Посебан нагласак се ставља на практичне припреме студената за извођење васпитно- образовног рада, ово се односи на све методике.