Специјалистичке струковне студије 2012

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм

ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студије другог степена – Специјалистичке струковне студије

СТРУЧНИ НАЗИВ

Специјалиста струковни васпитач 

УСЛОВИ УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Школа, у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима (оптималан број је 25 студената), уписује студенте на основу успеха у претходном школовању. Услов је завршена висока струковна школа за образовање васпитача и одговарајућа средња оцена током студирања. Ближе и детаљније појединости о рангирању студената биће регулисане одговарајућим правилником, у складу са Законом о високом образовању.

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

           Студијски програм на специјалистичким струковним студијама за стицање стручног назива специјалиста струковни васпитач ( спец. струк. васп.) траје једну годину, односно 2 (два) семестара и подразумева полагање 6 испита ( 4 обавезна и 2 изборна предмета) и израду специјалистичког рада.

Специјалистички студијски програм за који ће бити посебно обучени за припремни предшколски период, конципиран је у складу са Законом о Високом образовању и Болоњском декларацијом, те као такав представља значајан допринос у педагошком концепту образовања, и потпуно је у складу са новим концептом предшколског васпитања и образовања, дефинисаним у Правилнику о општим основама предшколског програма. Структура овог студијског програма рађена је у складу са потребама и одговарајућим искуствима у раду са децом предшколског узраста, а нарочито у погледу дејства самог програма и рада свршених студената (струковних васпитача), њихових стечених знања, вештина и стваралачких способности, односно квалификација и компетенција. Специјалистичке студије у току једногодишњег рада (2 семестра) обухватају две категорије предмета (обавезни и изборни), чији је однос у складу са прописаним стандардом (више од 20% изборних предмета). Инвентивно обликовани предмети омогућавају студентима да се усавршавају и у најужим областима специјализације, а сходно њиховим личним афинитетима и потребама радног места. Похађањем наставе и извршавањем предиспитних и испитних активности из ових предмета, студент осваја Законом предвиђени број бодова (30 по семестру, укупно 60 ЕСПБ бодова у току студија). У структури предмета су академско-општеобразовни (20,59%), стручно-апликативни (26,47%) и стручни предмети (52,94%). У току студија, студент треба да уради и семинарски рад из области за коју се специјализира, а на крају студија ради специјалистички рад из садржаја понуђених предмета, по избору. Обавезни предмети нa овом специјалистичком студијском програму (Методика развоја говора са припремом за почетак читања и писања,Почетно математичко образовање, , Припремни предшколски програм, Истраживање у предшколском васпитању и образовању, Специјалистички рад) омогућавају кандидатима да стекну неопходне методичке компетенције за реализацију припремног предшколског програма, у оквиру предшколског васпитања и образовања. Предмети изборног блока 1 су: Дечји развој кроз игру, Од игре до звука, Предшколско дете у природној и друштвеној средини. Предмети изборног блока 2 су: Компаративна проучавања васпитања и образовања,Сценографија и костимографија и Психофизичка зрелост за полазак у школу.   Циљ овог програма је, пре свега, да пружи садржајно и квалитетно образовање, као и стручно оспособљавање на пољу предшколског деловања и васпитања. С друге стране, акценат се ставља на пружање фундаменталних знања из педагошких и методичких области, као и презентовање различитих аспеката и модела савременог усавршавања и надоградње претходно стечених знања на основним струковним студијама. На тај начин студенти ће обогатити сопствене компетенције и проширити своје видике у оквиру поменутих научно-стручних области и педагошке праксе. Међу изборним предметима налазе се они који доприносе целовитон оспособљавању будућег васпитача, у стварању услова за оптималан развој дечјих способности и особина личности, проширивање искуства, изграђивање сазнања о себи, другим људима, свету, стварању основе за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања. У садржајима предмета на овом студијском програму, посебно се негују знања и компетенције будућег васпитача-специјалисте, који се тичу предшколских активности значајних за подстицајан простор за рад са децом. Овим курикулумом превазиђен је традиционализам у образовању будућих васпитача-специјалиста, у коме су доминирала теоријска предавања и фактографско знање, стандардне наставне методе. Нови програм афирмише интерактивне и активне облике рада, самосталност рада студената, подстиче студенте на креативан приступ, развија критички однос према понуђеним моделима, способност долажења до нових, креативних решења. Методе извођења наставе су, поред предавања и вежби, дискусије, менторски рад, практичан рад, консултације, самостално истраживање, израда пројекта, самосталне и тимске презентације. 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

          Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовно-васпитном систему, који је доступан јавности и усклађен са основном мисијом и циљевима Високе школе за васпитаче струковних студија у Бујановцу. Истовремено, програм има вишеструку сврховитост, а пре свега, у погледу улоге у друштву и струци, као и усклађености са основним задацима и циљевима струковног специјалистичког образовања. Сврха студијског програма има јасну формулацију и намену, која се огледа у прецизној дефинисаности самог програма, његове заснованости на елементарним задацима и циљевима у реализацији услова датим у стандардима за акредитацију установе и студијских програма, а све у правцу ове напред описане сврсисходности и друштвене оправданости студијског програма. Важно је напоменути да се, поред осталог, овим студијским програмом истовремено ради и на развоју личности студената, који не само да ће бити стручњаци из области предшколског образовања и васпитања, већ и савремени интелектуалци који ће стално доприности општем напретку друштва и предшколског система у целини. Такође, овај програм оспособљава васпитача да својим деловањем у пракси омогући свестрани развој дечје личности у склопу припремног предшколског програма и других облика васпитно-образовних активности у вртићу, а и ван њега. Оспособљава га да проширује дечја искуства и развија вештине у невербалном, визуелном и сензорном доживљавању себе и света који га окружује. У склопу свега наведеног, сврха овог специјалистичког студијског програма огледа се у усвајању савремених знања и компетенција, које омогућавају креативан приступ, интермедијалност, са посебним акцентом на истраживачке и евалуацијске процесе, који омогућавају самосталност и оригиналност у реализацији програмских задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са посебним потребама, интересовањима сваке предшколске групе. Сврха овог специјалистичког студијског програма је и адекватан одговор на реформу предшколског васпитања и образовања, као и учешће у тој реформи. Студијски програм конципиран је тако да одговори захтевима нових, трансформисаних предшколских установа, да одговори подигнутом квалитету програма и услуга у вртићима, да се укључи у проширење обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, посебно маргинализованих популација (Роми, деца из сеоских средина, деца са посебним потребама и сл.). Сврха овог специјалитичког студијског програма огледа се и у крајњој оспособљености будућег васпитача-специјалисте за припремни предшколски програм да комплексно сагледава своју професионалну улогу, професионалну и личну одговорност за квалитет свог рада, у оспособљености за континуирани процес самоевалуације и унапређивања властите делатности, како би његов рад на адекватан начин припремао дете за полазак у школу и активну улогу у сопственом развоју.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ студијског програма је синтеза науке (педагогија, психологија, математика, и друге области), уметности (игра, музика), технике (информатика), и културе, што омогућава да се образовање васпитача – специјалиста за припремни предшколски програм заснива на комплексном развоју и примени најновијих стручних и уметничких достигнућа у земљи и свету. Циљеви студијског програма усклађени су са основним задацима и циљевима Високе школе за васпитаче струковних студија у БујановцуСпецијалистичкe струковне студије за припремни предшколски програм обавезују и оспособљавају студенте за примену функционалних знања и вештина потребних за укључивање у радни процес физичког и здравственог образовања и васпитања деце предшколског узраста. Основни циљ је да студенти овладају савременим, базичним теоријским знањима из области предшколства и буду практично оспособљени за посао васпитача деце предшколског узраста, посебно ангажованих на неговању дечјег припремног програма. Студенти треба да стекну критичку способност да самостално одлучују о избору педагошких садржаја и дидактичко-игровних средстава, савремених информационих и визуелних технологија у подстицању дечје маште и свести. Истовремено, студенти стичу способност за изналажење, организацију и реализацију активности које подстичу дечју креативност и стваралачке потенцијале. Изборни предмети у програму треба да омогуће задовољавање индивидуалних интересовања студената, што омогућује формирање будућих васпитача са особинама прихватљивим у савременом друштву, као што су професионална радозналост, стална отвореност за новине у раду, солидарност, толерантност, отвореност за мултикултуралност, уважавање у животу и раду и вредности других и другачијих. Наведени циљеви указују да студијски програм прати динамичне промене савременог окружења и мултикултуралног друштва, те се континуирано прилагођава растућим потребама предшколских субјеката и државних институција за компетентним и стручним кадровима у овој области.

 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:

- Овладавање вештина на пољу одабраних уже-стручних методика којима се обогаћује психички живот предшколске деце (когнитивни, емоционални и/или конативни);

- способности да у зависности од потребе примењује различите стратегије рада;

- способан је да антиципира будуће теме, а са циљем развоја интересовања деце;

- заснивање рада васпитача на савременим теоријама развоја, подучавања и учења и на искуствима најбоље педагошке праксе;

- настојање васпитача да води процес активности на такав начин да код деце формира способност за кооперацију, комуникацију, афективност, вољу и креативност;

- спремност да поштује, уважава и нeгује демократски дух, дечија права и хуманистичке вредности, те да поштује национално и европско културно- историјско наслеђе и да га инкопорира у нашу богату традицију;

- вештина препознавања интересних група у окружењу, проналажења и предочавања бенефиција за обе стране као и способност васпитача да планира, успостави и води комуникацију и сарадњу са њима.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће стручне компетенције:

- стицање свеобухватног и избалансираног скупа кључних знања и вештина, у зависности од одабира уже стручне методичке области

- способност васпитача да креира сопствени програм активности односно да: планира исход, структуира садржај, бира стратегије подучавања (активности деце и васпитача), организује рад деце у великим и малим групама, дефинише очекивања и захтеве према деци, бира и припрема материјал и ресурсе;

- способност васпитача да планира, одржава и води комуникацију са родитељима и узме своју улогу саветника за развој детета и породице;

- способност да у својој пракси подучавања деце подиже њихову свест о значају и улози животне средине и друштвеног окружења, структури и основним законитостима које у њему владају;

- развијање способности прилагођавања новим наставним садржајима и контекстима потреба деце.

Савладавањем студијског програма стиче следеће истраживачке компетенције:

- подразумева посматрање, оцењивање и напредовање деце, при чему зна да одабере и користи различите стратегије праћења и евалуације напредовања деце (знања, разумевања, вештина и

ставова);

- зна да интерпретира евалутивне податке и способан је да изведе импликације за даљи рад;

- способност да критички посматра и интерпретира најновије токове у теорији и пракси своје професије, да повеже нова научна знања са раније стеченим, те и да их примени у пракси;

- способност да у свој систем рада укључи нове, савремене и алтернативне методе, те да бира међу њима;

- оспособљеност да иницира истраживачке активности у оквиру васпитно-образовног процеса и сам у њима учествује, и

- вештина вођења истраживачких пројеката и адекватност у приступу методологији истраживања, интерпретације и извођења закључака, способност за писање и објављивање чланака као суме резултата реализованог пројеката.

У складу са постојећим припремним предшколским програмом и савременим концепцијама васпитања и образовања, као динамичним, флексибилним, интерактивним и отвореним процесима у развоју и еманципацији детета, на овом смеру васпитачи-специјалисти ће бити оспособљени да изграђују аутентичан програм, који се, додатно, темељи на схватању да је дете активно, интерактивно и креативно биће.

Програм омогућава васпитачима-специјалистима да се усавршавају у најужим областима специјализације које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама радних места.

Књига предмета

Наставни план и програм 

Правилник о поступку израде и одбране дипломског рада

Ценовник услуга на Специјалистичким студијама

Академија струковних студија Јужна Србија
Одсек студија за васпитаче Бујановац
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 017/650-056
Факс: 017/653-692